No4291模特月音瞳白衬衫黑短裙秘书OL主题私房半脱秀丰满身材诱惑写真91P月音瞳秀人网

No4291模特月音瞳白衬衫黑短裙秘书OL主题私房半脱秀丰满身材诱惑写真91P月音瞳秀人网

 虽然业积无根蒂,东临肿痛又西临;复有痞块总名色,症瘕痃癖要分明。盖气味辛甘,而体质疏松如肌理,但其性沉重,色白若金,故直从阳明而达于外也。

中古之世,不能司岁备物,故用炮制以代天地之气。是五类昆虫,咸感阴阳精气而成孕育。

盖保身长全者,所以为圣人之道,治病十全者,所以为上工术,不治已病治未病之说,着于“四气调神大论”,厥有旨哉!昔黄帝与天师难疑答问之书,未尝不以摄养为先,始论天真,次论乎调神,既以法于阴阳,而继之以调于四气,既曰食饮有节,而又继之以起居有常,谆谆然以养生为急务者,意欲治未然之病,无使至于已病难图也。脉字者,从肉从永,从爪从血,四肢百骸得此真元之气,血肉、筋骨、爪发荣茂可以倚凭而能生长也,长久永固道,故从肉从永者是也。

故经曰∶血气者,人之神。柴苓通分利表里,清脾无碍妙如神;鬼哭灵丹虽截法,虚实新久要分明。

 吐血,发嗽上气,脉数有热,不得卧者死。又方,用麻油,口含竹管入肛门内,吹油四、五口,腹内粪和即通;或猪胆亦可。

如因寒邪湿气伤脾,无汗而肿,宜姜皮、半夏、苏叶加于补气方,以表汗。如痛下清水,腹鸣,米饮不化者,以寒泄治;如粪水黄赤,肛门作痛,以热泄治之;有因饮食过多,伤脾成泄,气臭如败卵,以食积治之;又有脾气久虚少食,食下即鸣,急尽下所食之物,方觉快者,以虚寒泄治之。

Leave a Reply